Axel

Axel

Persane blanche / persian white 

Yeux bleus / blues eyes